സൈബർ ലോകത്തെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ

ടെക്നോളജിക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അതിനെ എങ്ങിനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്.

social-netword-article

aa2

 

aa3

 

 

 

Comments are closed.